Podmínky pro žáky školy

 1. Tyto podmínky pro žáky upravují smluvní vztah, kdy na straně jedné je poskytovatel výuky – Baletní škola Pirueta v.o.s. se sídlem Praha 8, Vítkova 154, IČ: 27242587 zapsaná do Obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. A, vl. č. 51482 (dále jen baletní škola) a na straně druhé žák – zákonný zástupce dítěte (dále jen žák).

 2. Vyučování probíhá paralelně s výukou na základních školách ( tzn. volno během svátků a školních prázdnin ). Individuální lekce probíhají v termínech dle domluvy baletní školy a žáka.

 3. Přihlášení na výuku je možné písemně prostřednictvím internetu na web. stránkách školy www.pirueta.cz vyplněním a odesláním on-line formuláře přihlášky (objednávky), nebo osobně podepsáním přihlášky v kanceláři baletní školy v provozní době dle aktuálního rozvrhu. Na základě podané přihlášky pozve baletní škola žáka na zkušební hodinu, případně zápis s krátkou talentovou zkouškou, která je zdarma. Přihlášení je závazné okamžikem, kdy po zkušební hodině baletní škola potvrdí přijetí žáka a ten projeví zájem účastnit se výuky. Zároveň tím dojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi baletní školou a žákem. Baletní škola se tak smluvně zavazuje žáku poskytnout výuku baletu dle jeho přihlášky a žák se zavazuje zaplatit baletní škole za poskytnutí této výuky sjednanou odměnu – školné.

 1. Školné bude hrazeno buď v hotovosti oproti písemnému potvrzení, nebo po obdržení faktury v době splatnosti na faktuře uvedené, a to formou hotovostní platby či bezhotovostního převodu na bankovní účet. Školné bude hrazeno vždy předem na jedno pololetí školního roku nebo čtvrtletně. Při zahájení docházky v průběhu školního roku bude účtována jen poměrná část školného. V případě prodlení s placením školného delšího než 5 dnů ode dne splatnosti školného se žák zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5% z dlužné částky za každý, byť i započatý, týden prodlení.

 1. Celoroční výuka obsahuje průměrně 70 – 75 vyučovacích hodin v délce trvání 60 nebo 90 min při docházce 2 x týdně. V případě, že se pro nemoc pedagoga nebo z jiných obdobných příčin vzniklých na straně baletní školy ročně uskuteční méně než 70 vyučovacích hodin a takto odpadlé hodiny nebudou přiměřeným způsobem nahrazeny, bude poměrná část školného převedena na úhradu školného pro následující školní rok.

 1. Při přerušení studia z mimořádných a řádně doložených důvodů na straně žáka (dlouhodobá nemoc trvající déle než 6 týdnů, vážný úraz apod.) je možné podat žádost o vrácení poměrné části školného. Žádost se podává písemně vyučujícímu pedagogovi. Oprávněnost žádosti posoudí škola nejdéle do 10 dnů od jejího přijetí a v případě kladného posouzení vrátí poměrnou část školného po odečtení storno poplatku ve výši 10% do 14 dnů, případně jí převede na úhradu školného v následujícím období.

 1. Žák je povinen docházet na vyučovací hodiny podle stanoveného rozvrhu včas ( tzn. nejpozději 10 min. před začátkem ) a pravidelně v předepsaném úboru. Každou nepřítomnost je třeba hlásit vyučujícímu pedagogovi, nezletilí s písemnou omluvenkou od rodičů. Pozdní docházka a hodiny zameškané žákem se nenahrazují.

Předepsaný úbor

Dívky pro vyučovací hodiny 60 min.:
bílý trikot bez rukávů (na „špagetová“ ramínka)
bílá guma do pasu
růžové silonové punčocháče
růžové piškoty s našitými gumičkami

Dívky pro vyučovací hodiny 90 min.:
černý trikot bez rukávů
černá zavinovací sukně nebo balerína (Tutu)
růžové silonové punčocháče
růžové piškoty a špičky

Chlapci:
bílý nátělník
černé elasťáky a ponožky
pásek do pasu
černé piškoty s našitými gumičkami

 1. Žák je povinen řídit se pokyny pedagogů, udržovat klid a pořádek, šetřit zařízení a vybavení budovy baletní školy, kde se lekce koná, přičemž odpovídá za škodu jím způsobenou. Pro uložení oblečení a věcí žáka slouží uzamykatelné skříňky v šatně. Za volně odložené věci mimo uzamčené skříňky baletní škola neručí. Šatní skříňky jsou vybaveny bezpečnostním uzávěrem pro visací zámek. Žák je povinen mít vlastní visací zámek a jím šatní skříňku, do které si odložil své věci, bezpečně uzamknout. Visací zámek lze zakoupit v kanceláři baletní školy před začátkem lekce. Po konci hodiny skříňku se svými odloženými věcmi vyklidí a ponechá ji odemčenou. Žákům se zakazuje pořizovat jakékoli zvukové i obrazové záznamy ve škole a při činnostech pořádaných školou bez vědomí peadgoga.

 2. Žák může být pro opakovanou nekázeň, nebo pokud se nebude řídit uvedenými podmínkami pro žáky, z výuky vyloučen. Zaplacené školné ani jeho poměrná část se v případě vyloučení nevrací.

 3. Mimo ukázkové hodiny není vstup rodičů na výuku povolen. Datum konání ukázkových hodin určuje vedení baletní školy a včas na ně žáky upozorní. Zpravidla to bývají vyučovací hodiny v posledním týdnu před vánočními prázdninami.

 4. Při pravidelné docházce 2 x týdně a dobrých studijních výsledcích může být žák se závazným souhlasem rodičů zařazen do nácviku dětských vystoupení. Takto vybraný žák je povinen účastnit se zkoušek a představení i mimo běžný rozvrh dle dispozic a pokynů vedení školy.

 5. Znění podmínek pro žáky může baletní škola měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění podmínek pro žáky.