Obchodní podmínky – rezervace vstupenek

pro rezervaci vstupenek na představení prostřednictvím on-line systému umístěného na internetové adrese

www.pirueta.cz/vstupenky

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) on-line systému rezervace vstupenek, který provozuje Baletní škola Pirueta v.o.s., se sídlem Vítkova 154/24, Praha 8, identifikační číslo: 27242587, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl A, vložka č. 51482 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového systému rezervací vstupenek prodávajícího. Internetový systém rezervací vstupenek je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.pirueta.cz/vstupenky (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní systému“).

  2. Kupující je pro účely těchto obchodních podmínek spotřebitel nebo podnikatel.

   1. Spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná při rezervaci vstupenek v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

   2. Podnikatelem je právnická osoba či osoba, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

  3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

  4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

  5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

  1. Veškerá prezentace vstupenek umístěná ve webovém rozhraní systému je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto vstupenek. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

  2. Webové rozhraní systému obsahuje informace o vstupenkách, a to včetně uvedení cen jednotlivých vstupenek. Ceny vstupenek jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků. Ceny vstupenek zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní systému. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

  3. Pro objednání vstupenek vyplní kupující rezervační (objednávkový) formulář ve webovém rozhraní systému. Rezervační (objednávkový) formulář obsahuje zejména informace o:

   1. Rezervovaných (objednávaných) vstupenkách,

   2. způsobu úhrady ceny vstupenek, údaje o způsobu doručení vstupenek (dále společně jen jako „objednávka“).

  4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „rezervovat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

  5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství vstupenek, výše kupní ceny) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

  6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

  7. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 3. CENA VSTUPENEK A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cenu vstupenek dle kupní smlouvy uhradí kupující prodávajícímu v hotovoti v určené provozovně.

  2. Kupní cena je splatná do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy, nejpozději 20 min. před začátkem daného představení.

  3. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

 4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  1. Prodávající nepřijímá zpět zakoupené vstupenky ani je nevyměňuje za jakékoliv jiné vstupenky, ať by důvod požadované výměny nebo storna byl jakýkoliv.

  2. Kupující je povinen si při nákupu překontrolovat veškeré údaje, které se týkají představení, na kterési kupuje vstupenku – místo, datum, čas, umístění sedadla v sále, viditelnost z příslušného sedadla, cena, uplatnění slevy, a zvážit, zda si v relevantních případech nesjednat komerční pojištění u třetí strany (obvykle pojišťovny) pro případ nutného storna vstupenky například z důvodu nemoci. Prodávající takové pojištění nezprostředkovává. Změny v programu a účinkujících jsou vyhrazeny. Za ztracené vstupenky se neposkytuje náhrada.

 5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

  1. Při zrušení představení lze žádat od data oznámení o zrušení představení až do sedmi (7) dnů po původně plánovaném termínu představení o vrácení peněz nebo o výměnu vstupenek za jiné představení. Žádost může spotřebitel zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího obchod@pirueta.cz.

 6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  1. Kupující nabývá vlastnictví vstupenky zaplacením celé kupní ceny vstupného.

  2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  3. V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR se sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese ec.europa.eu/consumers/odr/.

  4. Prodávající je oprávněn k pořádání představení a prodeji vstupenek na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

  5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 7. DORUČOVÁNÍ

  1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

  2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

  3. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Baletní škola Pirueta v.o.s., Vítkova 154/24, Praha 8, 186 00, adresa elektronické pošty obchod@pirueta.cz, telefon +420603812481.

V Praze dne 25.5.2018

Obchodni podminky.pdf