Podmínky tanečních kurzů pro dospělé

 1. Tyto podmínky tanečních kurzů pro dospělé upravují smluvní vztah, kdy na straně jedné je poskytovatel kurzů – Baletní škola Pirueta v.o.s. se sídlem Praha 8, Vítkova 154, IČ: 27242587 zapsaná do Obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. A, vl. č. 51482 (dále jen baletní škola) a na straně druhé účastník kurzů (dále jen účastník).

 2. Pravidelné kurzy probíhají paralelně s výukou na základních školách (tzn. volno během svátků a školních prázdnin). Jednorázové kurzy, speciální lekce a semináře probíhají v předem inzerovaných termínech v průběhu celého roku, včetně víkendů, prázdnin a svátků. Individuální lekce probíhají v termínech dle domluvy baletní školy a účastníka.

 1. Přihlášení k účasti na kurzech je možné písemně prostřednictvím internetu na web. stránkách školy www.pirueta.cz vyplněním a odesláním on-line formuláře přihlášky (objednávky), nebo osobně podepsáním přihlášky v kanceláři baletní školy v provozní době dle aktuálního rozvrhu. Přihlášení je závazné okamžikem, kdy baletní škola přihlášku (objednávku) potvrdí, zároveň tím dojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi baletní školou a účastníkem. Baletní škola se tak smluvně zavazuje účastníku poskytnout služby výuky tance dle jeho přihlášky (objednávky) a účastník se zavazuje zaplatit baletní škole za poskytnutí těchto služeb sjednanou odměnu – kurzovné.

 2. Kurzovné bude hrazeno buď v hotovosti před začátkem první či jednotlivé objednané lekce, nebo po obdržení faktury v době splatnosti na faktuře uvedené, a to formou bezhotovostního převodu na bankovní účet baletní školy. U plateb příkazem v době kratší 5 dnů před první z objednaných lekcí je třeba doložit doklad o úhradě bankou nejpozději před začátkem této první lekce. V případě prodlení s placením kurzovného delšího než 5 dnů ode dne splatnosti kurzovného se přihlášený účastník zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5% z dlužné částky za každý, byť i započatý, týden prodlení. V případě předplacených více lekcí obdrží účastník vstupní kartu, jíž se je povinen při své účasti před začátkem lekce prokázat v kanceláři baletní školy. Na kartu budou vyznačovány absolvované lekce procvaknutím, s výjimkou karty na pololetí. Vstupní karta bude vystavena na jméno účastníka kurzu a je nepřenosná. Na kartě bude uveden objednaný den kurzu, její cena, počet lekcí a doba platnosti. V případě ztráty vstupní karty je možné požádat o duplikát v ceně 50,- Kč.

 1. Pravidelné kurzy pro dospělé jsou vázány na konkrétní den v týdnu dle rozvrhu a jsou koncipovány v délce školního roku ve třech výkonnostních kategoriích (pro začátečníky, mírně pokročilé a pokročilé). Lekce jsou tzv. otevřené (Open Class) a je tudíž možné se na ně přihlásit kdykoliv v průběhu roku až do vyčerpání kapacity kurzu. U předplaceného kurzu může účastník po domluvě s vedením baletní školy jednou v průběhu pololetí školního roku změnit den i výkonnostní kategorii kurzu, taková změna je bezplatná.

 1. Zameškané a předem neomluvené lekce účastníkem se nenahrazují. Účastník, který předem svou neúčast v pravidelném kurzu omluví nejpozději 7 dní před danou lekcí, si může lekci nahradit po předešlé domluvě s vedením baletní školy v jiném pravidelném kurzu s volnou kapacitou. Nahrazení lekce musí proběhnout v době platnosti vstupní karty na nahrazovaný kurz. Celkem lze takto nahradit maximálně takový počet lekcí, který se rovná 20% počtu předplacených lekcí dle druhu vstupní karty účastníka. Po uplynutí platnosti vstupní karty možnost náhrazení zameškaných lekcí pro účastníka zaniká. Zameškané lekce v jednorázových kurzech, speciální lekce, individuální lekce a semináře nahrazovat nelze.

 2. Při přerušení nebo zrušení účasti na pravidelném kurzu z mimořádných a řádně doložených důvodů na straně účastníka (dlouhodobá nemoc trvající déle než 6 týdnů, vážný úraz apod.) je možné podat žádost o vrácení poměrné části uhrazeného kurzovného. Žádost se podává písemně vedení baletní školy. Oprávněnost žádosti bude baletní školou posouzena nejdéle do 10 dnů od jejího přijetí a v případě kladného posouzení vrátí poměrnou část kurzovného po odečtení storno poplatku, který je povinen v takovém případě účastník uhradit baletní škole ve výši 10% vracené částky do 14 dnů, případně jí převede na úhradu kurzovného v následujícím období. V případě záporného posouzení nebo při žádosti bez udání důvodu, vrátí baletní škola poměrnou část kurzovného po odečtení storno poplatku, který je v takovém případě účastník baletní škole povinen uhradit, ve výši:

  a) 10 % vracené částky, pokud bude žádost podána nejpozději 3 dny po konání první z objednaných lekcí,

  b) 100 % vracené částky, pokud bude žádost podána 4 a více dní po konání první z objednaných lekcí.

  Při zrušení účasti na jednorázových kurzech, speciálních lekcích a seminářích ze strany účastníka vrátí baletní škola kurzovné po odečtení storno poplatku ve výši:

  a) 10 % kurzovného, pokud bude žádost podána nejpozději 5 dnů před konáním objednaných lekcí,

  b) 100 % kurzovného pokud bude žádost podána 4 a méně dní před konáním objednaných lekcí.

  Při zrušení účasti na individuálních lekcích ze strany účastníka do 24 hodin před jejich konáním vrátí baletní škola uhrazené kurzovné v plné výši, při pozdějším zrušení účasti činí výše storno poplatku 100% kurzovného.

 1. V případě onemocnění pedagoga nebo z jiných obdobných mimořádných příčin vzniklých na straně baletní školy, nebo v případě velmi malého počtu účastníků, mohou být kurzy konající se současně na dvou baletních sálech sloučeny do jednoho baletního sálu. V případě zrušení lekce dostane účastník možnost si lekci v následujících 14 dnech nahradit v jiném pravidelném kurzu dle vlastního výběru.

 2. Účastník je povinen se řídit pokyny pedagogů, udržovat klid a pořádek, šetřit zařízení a vybavení budovy baletní školy, kde se lekce koná, přičemž odpovídá za škodu jím způsobenou. Pro uložení oblečení a věcí účastníka slouží uzamykatelné skříňky v šatně. Za volně odložené věci mimo uzamčené skříňky baletní škola neručí. Šatní skříňky jsou vybaveny bezpečnostním uzávěrem pro visací zámek. Účastník je povinen mít vlastní visací zámek a jím šatní skříňku, do které si odložil své věci, bezpečně uzamknout. Visací zámek lze zakoupit v kanceláři baletní školy před začátkem lekce. Po konci lekce účastník skříňku se svými odloženými věcmi vyklidí a ponechá ji odemčenou. Účastníkům se zakazuje pořizovat jakékoli zvukové i obrazové záznamy ve škole a při činnostech pořádaných školou bez vědomí peadgoga.

 3. Účastník, který se nebude řídit uvedenými podmínkami tanečních kurzů pro dospělé a opakovaně je bude porušovat, může být z kurzu vyloučen. Zaplacené kurzovné ani jeho poměrná část se v případě vyloučení nevrací.

 4. Účastník přihlášením a svou účastí na lekci uděluje souhlas k tomu, aby baletní škola měla oprávnění neomezeně nakládat a užít umělecký výkon a veškerá autorská práva vzniklá v souvislosti s výkonem činnosti vyvíjené účastníkem, jakožto výkonným umělcem, v rámci poskytovaných uměleckých kurzů baletní školy. Jedná se zejména o umělecké výkony při provádění autorských děl vzniklých jak při účasti na lekcích, tak při mimořádných akcích, jichž se baletní škola pod odborným vedením svých pedagogů zúčastní.

  Baletní škola přijímá oprávnění nakládat a užít umělecký výkon a autorská práva vzniklá v souvislosti s výkonem činnosti vyvíjené účastníkem, jakožto výkonným umělcem, a zavazuje se, že nebude užívat autorských práv a udělených oprávnění na újmu jeho pověsti a že umělecký výkon nebude užit způsobem snižujícím hodnotu výkonu.

 5. Znění podmínek tanečních kurzů pro dospělé může baletní škola měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění podmínek tanečních kurzů pro dospělé.