Podmínky výuky pro rodiče s dětmi – Baletní krůčky pro nejmenší

 1. Tyto podmínky výuky pro rodiče s dětmi – Baletní krůčky pro nejmenší upravují smluvní vztah, kdy na straně jedné je poskytovatel výuky – Baletní škola Pirueta v.o.s. se sídlem Praha 8, Vítkova 154, IČ: 27242587 zapsaná do Obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. A, vl. č. 51482 (dále jen baletní škola) a na straně druhé účastníci – dospělý / rodič / zákonný zástupce s dítětem (dále jen účastníci).

 2. Vyučování probíhá paralelně s výukou na základních školách ( tzn. volno během svátků a školních prázdnin ) v I. pololetí školního roku od poloviny měsíce září do konce měsíce ledna a ve II. pololetí škoního roku od začátku měsíce února do poloviny měsíce června.

 3. Přihlášení na výuku je možné písemně prostřednictvím internetu na web. stránkách školy www.pirueta.cz vyplněním a odesláním on-line formuláře přihlášky (objednávky), nebo osobně podepsáním přihlášky v kanceláři baletní školy v provozní době dle aktuálního rozvrhu. Na základě podané přihlášky pozve baletní škola účastníky na zkušební hodinu, která je zdarma. Přihlášení je závazné okamžikem, kdy po zkušební hodině baletní škola potvrdí přijetí účastníků a ti projeví zájem účastnit se výuky. Zároveň tím dojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi baletní školou a účastníky. Baletní škola se tak smluvně zavazuje účastníkům poskytnout výuku baletu dle jejich přihlášky a účastníci se zavazují zaplatit baletní škole za poskytnutí této výuky sjednanou odměnu – školné.

 1. Školné bude hrazeno buď v hotovosti oproti písemnému potvrzení, nebo po obdržení faktury v době splatnosti na faktuře uvedené, a to formou hotovostní platby či bezhotovostního převodu na bankovní účet. Školné bude hrazeno vždy na jedno pololetí. V případě prodlení s placením školného delšího než 5 dnů ode dne splatnosti školného se účastníci zavazují zaplatit smluvní pokutu ve výši 5% z dlužné částky za každý, byť i započatý, týden prodlení.

 1. Celoroční výuka obsahuje 32 vyučovacích hodin v délce trvání 50 min. V případě, že se pro nemoc pedagoga nebo z jiných obdobných příčin vzniklých na straně baletní školy během pololetí uskuteční méně než 16 vyučovacích hodin a takto odpadlé hodiny nebudou přiměřeným způsobem nahrazeny, bude poměrná část školného převedena na úhradu školného pro následující pololetí.

 1. Při přerušení studia z mimořádných a řádně doložených důvodů na straně účastníků (dlouhodobá nemoc trvající déle než 6 týdnů, vážný úraz apod.) je možné podat žádost o vrácení poměrné části školného. Žádost se podává písemně vyučujícímu pedagogovi. Oprávněnost žádosti posoudí škola nejdéle do 10 dnů od jejího přijetí a v případě kladného posouzení vrátí poměrnou část školného po odečtení storno poplatku ve výši 10% do 14 dnů, případně jí převede na úhradu školného v následujícím období.

 1. Účastníci jsou povinni docházet na vyučovací hodiny podle stanoveného rozvrhu včas ( tzn. nejpozději 10 min. před začátkem ) a pravidelně. Každou nepřítomnost je třeba hlásit vyučujícímu pedagogovi. Pozdní docházka a hodiny zameškané účastníky se nenahrazují.

 1. Účastníci jsou povinni řídit se pokyny pedagogů, udržovat klid a pořádek, šetřit zařízení a vybavení budovy baletní školy, kde se hodina koná, přičemž odpovídájí za škodu jimi způsobenou. Pro uložení oblečení a věcí účastníků slouží uzamykatelné skříňky v šatně. Za volně odložené věci mimo uzamčené skříňky baletní škola neručí. Šatní skříňky jsou vybaveny bezpečnostním uzávěrem pro visací zámek. Účastníci jsou povinni mít vlastní visací zámek a jím šatní skříňku, do které si odložili své věci, bezpečně uzamknout. Visací zámek lze zakoupit v kanceláři baletní školy před začátkem lekce. Po konci hodiny skříňku se svými odloženými věcmi vyklidí a ponechají ji odemčenou. Účastníkům se zakazuje pořizovat jakékoli zvukové i obrazové záznamy ve škole a při činnostech pořádaných školou bez vědomí peadgoga.

 1. Účastníci, kteří se nebudou řídit uvedenými podmínkami výuky pro rodiče s dětmi a opakovaně je budou porušovat, mohou být z výuky vyloučeni. Zaplacené kurzovné ani jeho poměrná část se v případě vyloučení nevrací.

 1. Účastníci přihlášením a svou účastí na kurzu udělují souhlas k tomu, aby baletní škola měla oprávnění neomezeně nakládat a užít umělecký výkon a veškerá autorská práva vzniklá v souvislosti s výkonem činnosti vyvíjené účastníky, jakožto výkonnými umělci, v rámci poskytovaných uměleckých kurzů baletní školy. Jedná se zejména o umělecké výkony při provádění autorských děl vzniklých jak při účasti na lekcích, tak při mimořádných akcích, jichž se baletní škola pod odborným vedením svých pedagogů zúčastní.

  Baletní škola přijímá oprávnění nakládat a užít umělecký výkon a autorská práva vzniklá v souvislosti s výkonem činnosti vyvíjené účastníky, jakožto výkonnými umělci, a zavazuje se, že nebude užívat autorských práv a udělených oprávnění na újmu jejich pověsti a že umělecký výkon nebude užit způsobem snižujícím hodnotu výkonu.

 2. Znění podmínek výuky pro rodiče s dětmi – Baletní krůčky pro nejmenší může baletní škola měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění těchto podmínek.