GDPR

Obecné informace o zpracování a ochraně osobních údajů fyzických osob společností

Baletní škola Pirueta v.o.s.,

se sídlem Praha 8 – Karlín, Vítkova 154/24, PSČ 186 00

IČO: 272 42 587,

Telefonní kontakt: +420 603812481,

Email: gdpr@pirueta.cz

dále jen (“společnost“)

_____________________________________________________________________________________________

Společnost, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností.

Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Shromažďované údaje

Společnost zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

  • jméno a příjmení

  • adresa bydliště/sídla

  • datum narození/IČO

  • adresa elektronické pošty

  • telefonní číslo

  • taneční vzdělání

Účel zpracování

Pro realizaci objednání (rozumí se i přihlášení) a dodání služeb (rozumí se i zboží) na objednatelem určené místo, komunikaci s objednatelem a splnění dalších povinností vyplývajících ze zákona společnost potřebuje znát výše zmíněné údaje. Tyto údaje společnost získá při objednávce a to buď trvale, nebo dočasně. Jelikož jsou tyto osobní údaje objednatele získávány za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je objednatel (rozumí se i odběratel), případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti, není nutný výslovný souhlas objednatele se zpracováním.

Forma a délka zpracování

Osobní údaje objednatele jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Údaje zpracované za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je objednatel, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti (pro zajištění dodávek služeb či zboží, vyřizování reklamací, účetní povinnosti a další) jsou uchovány po dobu nezbytně nutnou stanovenou právními předpisy (zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a další) nejdéle však po dobu 10 let.

Výše popsané obecné informace o zpracování a ochraně osobních údajů fyzických osob společností se týkají realizace nákupu služeb a zboží prostřednictvím on-line objednávek (rozumí se i přihlášek) umístěných na webových stránkách www.pirueta.cz. Konkrétní informace o zpracování a ochraně osobních údajů vztahující se přímo k druhu objednané služby nebo zboží jsou následně zasílány na adresu elektronické pošty objednatele spolu s potvrzením přijetí objednávky.

Poučení o právech

Objednatelé mají k zaručení ochrany jejich osobních údajů tato práva:

1.Právo na informace

Právem na informace se rozumí veškerá práva objednatele obsažená v čl. 13 nařízení. Zejména se jedná o právo objednatele na znalost totožnosti a kontaktních údajů správce a o znalost účelu, pro který jsou osobní údaje objednatele společností shromažďovány a zpracovávány.

2.Právo na přístup k osobním údajům

Právem na přístup k osobním údajům se rozumí veškerá práva objednatele obsažená v čl. 15 nařízení. Zejména se jedná o právo objednatele na získání potvrzení od společnosti, zda a případně za jakým účelem jsou osobní údaje objednatele zpracovávány.

3.Právo na opravu

Právem na opravu se rozumí veškerá práva objednatele obsažená v čl. 16 nařízení, zejména pak právo na to, aby společnost opravila bez zbytečného odkladu nepřesné nebo nesprávné osobní údaje, které se objednatele týkají.

4.Právo na výmaz (být zapomenut)

Právem na výmaz se rozumí veškerá práva objednatele obsažená v čl. 17 nařízení, zejména se jedná o právo objednatele, aby společnost bez zbytečného odkladu na požádání objednatele vymazala osobní údaje objednatele za předpokladu, že pro to budou naplněny podmínky dané nařízením.

5.Právo na omezení zpracování

Právem na omezení zpracování se rozumí veškerá práva objednatele obsažená v čl. 18 nařízení.

6.Právo na přenositelnost údajů

Právem na přenositelnost údajů se rozumí veškerá práva objednatele obsažená v čl. 20 nařízení, zejména pak právo objednatele získat své osobní údaje, které poskytl společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

7.Právo vznést námitku

Právem vznést námitku se rozumí veškerá práva objednatele obsažená v čl. 21 nařízení.

Zjistí-li nebo domnívá-li se objednatel, že společnost zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochrannou soukromého života objednatele, v rozporu s nařízením nebo v rozporu se zákonem může požadovat po společnosti vysvětlení či požadovat, aby byl takovýto stav odstraněn.

Objednatel má dále právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který plní úlohu dozorového úřadu ve věcech ochrany osobních údajů.

Právo objednatele na jiné prostředky soudní a správní ochrany tím není dotčeno.