GDPR

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů fyzických osob

on-line obchodem pirueta.cz

Provozovatel: Jiří Plecháč

Sídlo: Praha 8, U Slovanky 2, PSČ 182 00

IČ: 44374160,

Telefonní kontakt: +420 603812481,

Email: obchod@pirueta.cz,

dále jen (“provozovatel obchodu“)

_____________________________________________________________________________________________

Provozovatel obchodu, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů provozovatelem obchodu, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů provozovatelem obchodu.

Provozovatel obchodu zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

Shromažďované údaje

Provozovatel obchodu zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

  • jméno a příjmení

  • adresa bydliště/sídla

  • dodací adresa

  • identifikační číslo

  • daňové identifikační číslo

  • adresa elektronické pošty

  • telefonní číslo

Účel zpracování

Pro realizaci nákupu a dodání zboží (rozumí se i služeb) na kupujícím (rozumí se i objednatelem) určené místo, komunikaci s kupujícím a splnění dalších povinností vyplývajících ze zákona provozovatel obchodu potřebuje znát výše zmíněné údaje. Tyto údaje provozovatel obchodu získá při objednávce kupujícího a to buď trvale, nebo dočasně. Jelikož jsou tyto osobní údaje kupujícího získávány za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti, není nutný výslovný souhlas kupujícího se zpracováním.

Forma a délka zpracování

Osobní údaje kupujícího jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Údaje zpracované za účelem splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující, případně jsou nezbytné pro splnění právní povinnosti (pro zajištění dodávek zboží či služeb, vyřizování reklamací, účetní povinnosti a další ) jsou uchovány po dobu nezbytně nutnou stanovenou právními předpisy (zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a další) nejdéle však po dobu 10 let.

Poučení o právech

Kupující mají k zaručení ochrany jejich osobních údajů tato práva:

1.Právo na informace

Právem na informace se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 13 nařízení. Zejména se jedná o právo kupujícího na znalost totožnosti a kontaktních údajů správce a o znalost účelu, pro který jsou osobní údaje kupujícího společností shromažďovány a zpracovávány.

2.Právo na přístup k osobním údajům

Právem na přístup k osobním údajům se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 15 nařízení. Zejména se jedná o právo kupujícího na získání potvrzení od společnosti, zda a případně za jakým účelem jsou osobní údaje kupujícího zpracovávány.

3.Právo na opravu

Právem na opravu se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 16 nařízení, zejména pak právo na to, aby společnost opravila bez zbytečného odkladu nepřesné nebo nesprávné osobní údaje, které se kupujícího týkají.

4.Právo na výmaz (být zapomenut)

Právem na výmaz se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 17 nařízení, zejména se jedná o právo kupujícího, aby společnost bez zbytečného odkladu na požádání kupujícího vymazala osobní údaje kupujícího za předpokladu, že pro to budou naplněny podmínky dané nařízením.

5.Právo na omezení zpracování

Právem na omezení zpracování se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 18 nařízení.

6.Právo na přenositelnost údajů

Právem na přenositelnost údajů se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 20 nařízení, zejména pak právo kupujícího získat své osobní údaje, které poskytl společnosti, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

7.Právo vznést námitku

Právem vznést námitku se rozumí veškerá práva kupujícího obsažená v čl. 21 nařízení.

Zjistí-li nebo domnívá-li se kupující, že provozovatel obchodu zpracovává jeho osobní údaje v rozporu s ochrannou kupujícího soukromého života, v rozporu s nařízením nebo v rozporu se zákonem může požadovat po provozovateli obchodu vysvětlení či požadovat, aby byl takovýto stav odstraněn.

Kupující má dále právo obrátit se se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který plní úlohu dozorového úřadu ve věcech ochrany osobních údajů.

Právo kupujícího na jiné prostředky soudní a správní ochrany tím není dotčeno.