Podmínky pro žáky školy

 1. Tyto podmínky pro žáky upravují smluvní vztah, kdy na straně jedné je poskytovatel výuky – Baletní škola Pirueta v.o.s. se sídlem Praha 8, Vítkova 154, IČ: 27242587 zapsaná do Obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. A, vl. č. 51482 (dále jen baletní škola) a na straně druhé žák – zákonný zástupce dítěte (dále jen žák).

 2. Vyučování probíhá paralelně s výukou na základních školách ( tzn. volno během svátků a školních prázdnin ). Individuální lekce probíhají v termínech dle domluvy baletní školy a žáka.

 3. Přihlášení na výuku je možné písemně prostřednictvím internetu na web. stránkách školy www.pirueta.cz vyplněním a odesláním on-line formuláře přihlášky (objednávky), nebo osobně podepsáním přihlášky v kanceláři baletní školy v provozní době dle aktuálního rozvrhu. Na základě podané přihlášky pozve baletní škola žáka na zkušební hodinu, případně zápis s krátkou talentovou zkouškou, která je zdarma. Přihlášení je závazné okamžikem, kdy po zkušební hodině baletní škola potvrdí přijetí žáka a ten projeví zájem účastnit se výuky. Zároveň tím dojde k uzavření smlouvy o poskytování služeb mezi baletní školou a žákem. Baletní škola se tak smluvně zavazuje žáku poskytnout výuku baletu dle jeho přihlášky a žák se zavazuje zaplatit baletní škole za poskytnutí této výuky sjednanou odměnu – školné.

 1. Školné bude hrazeno buď v hotovosti oproti písemnému potvrzení, nebo po obdržení faktury v době splatnosti na faktuře uvedené, a to formou hotovostní platby či bezhotovostního převodu na bankovní účet. Školné bude hrazeno vždy na jedno pololetí. V případě prodlení s placením školného delšího než 5 dnů ode dne splatnosti školného se žák zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5% z dlužné částky za každý, byť i započatý, týden prodlení.

 1. Celoroční výuka obsahuje průměrně 70 – 75 vyučovacích hodin v délce trvání 60 nebo 90 min. V případě, že se pro nemoc pedagoga nebo z jiných obdobných příčin vzniklých na straně baletní školy ročně uskuteční méně než 70 vyučovacích hodin a takto odpadlé hodiny nebudou přiměřeným způsobem nahrazeny, bude poměrná část školného převedena na úhradu školného pro následující školní rok.

 1. Při přerušení studia z mimořádných a řádně doložených důvodů na straně žáka (dlouhodobá nemoc trvající déle než 6 týdnů, vážný úraz apod.) je možné podat žádost o vrácení poměrné části školného. Žádost se podává písemně vyučujícímu pedagogovi. Oprávněnost žádosti posoudí škola nejdéle do 10 dnů od jejího přijetí a v případě kladného posouzení vrátí poměrnou část školného po odečtení storno poplatku ve výši 10% do 14 dnů, případně jí převede na úhradu školného v následujícím období.

 1. Žák je povinen docházet na vyučovací hodiny podle stanoveného rozvrhu včas ( tzn. nejpozději 10 min. před začátkem ) a pravidelně v předepsaném úboru. Každou nepřítomnost je třeba hlásit vyučujícímu pedagogovi, nezletilí s písemnou omluvenkou od rodičů. Pozdní docházka a hodiny zameškané žákem se nenahrazují.

Předepsaný úbor

Dívky pro vyučovací hodiny 60 min.:
bílý trikot bez rukávů (na „špagetová“ ramínka)
bílá guma do pasu
růžové silonové punčocháče
růžové piškoty s našitými gumičkami

Dívky pro vyučovací hodiny 90 min.:
černý trikot bez rukávů
černá zavinovací sukně nebo balerína (Tutu)
růžové silonové punčocháče
růžové piškoty a špičky

Chlapci:
bílý nátělník
černé elasťáky a ponožky
pásek do pasu
černé piškoty s našitými gumičkami

 1. Žák je povinen řídit se pokyny pedagogů, udržovat klid a pořádek, šetřit zařízení a vybavení budovy baletní školy, kde se lekce koná, přičemž odpovídá za škodu jím způsobenou. Pro uložení oblečení a věcí žáka slouží uzamykatelné skříňky v šatně. Za volně odložené věci mimo uzamčené skříňky baletní škola neručí. Šatní skříňky jsou vybaveny bezpečnostním uzávěrem pro visací zámek. Žák je povinen mít vlastní visací zámek a jím šatní skříňku, do které si odložil své věci, bezpečně uzamknout. Visací zámek lze zakoupit v kanceláři baletní školy před začátkem lekce. Po konci hodiny skříňku se svými odloženými věcmi vyklidí a ponechá ji odemčenou. Žákům se zakazuje pořizovat jakékoli zvukové i obrazové záznamy ve škole a při činnostech pořádaných školou bez vědomí peadgoga.

 1. Žák může být pro opakovanou nekázeň, nebo pokud se nebude řídit uvedenými podmínkami pro žáky, může být z výuky vyloučen. Zaplacené školné ani jeho poměrná část se v případě vyloučení nevrací.

 2. Mimo ukázkové hodiny není vstup rodičů na výuku povolen. Datum konání ukázkových hodin určuje vedení baletní školy a včas na ně žáky upozorní. Zpravidla to bývají vyučovací hodiny v posledním týdnu před vánočními prázdninami.

 3. Při dobrých studijních výsledcích může být žák se závazným souhlasem rodičů zařazen do nácviku dětských vystoupení. Takto vybraný žák je povinen účastnit se zkoušek a představení i mimo běžný rozvrh dle dispozic a pokynů vedení školy.

 4. Žák souhlasí se zpracováním svých osobních údajů baletní školou, a to pro účely realizace práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu (bod 1). Žák bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při přihlášení – objednávce (bod 3) uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat baletní školu o změně ve svých osobních údajích. Zpracováním osobních údajů žáka může baletní škola pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje nebudou baletní školou bez předchozího souhlasu žáka předávány dalším třetím osobám. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. V případě, že by se žák domníval, že baletní škola nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života žáka nebo v rozporu se zákonem, může požádat o provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost žáka podle předchozí věty shledána oprávněnou, baletní škola nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Žák souhlasí se zasíláním informací souvisejících s poskytovanými službami baletní školy na svou elektronickou adresu, případně na mobilní telefon formou zprávy sms.

 5. Znění podmínek pro žáky může baletní škola měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění podmínek pro žáky.

 

 

Podmínky pro žáky.pdf